CÔNG VĂN

Số 5140/SYT-NVD ngày 18/11/2015 (16:11 - 18/11/2015)
Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kê đơn và bán thuốc theo đơn

Số 4825/SYT-TCCB ngày 28/10/2015 (21:39 - 28/10/2015)
 Về việc phê duyệt thu hút và trợ cấp đối với viên chức, nhân viên ngành Y tế năm 2015

Page 7 of 7

LIÊN KẾT

     

      

benhvien8